PROPOZÍCIE

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Malý Vazkárik

3. kolo oblastného rebríčka 2010 Západ v OB

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné, rankingové preteky kategórie C jednotlivcov v orientačnom behu na skrátených tratiach s určeným poradím KS, zhluky kontrol s falošnými KS

Tech. zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Dátum konania: 10. apríl 2010 (sobota)

Miesto konania: Kamzík – Cvičná lúka, hore pri lanovom centre

Prezentácia: 11:00 – 11:45 hod. v centre pretekov

Štart 00: 13:00 hod

Mapa: Kamzík-Koliba (výrez A4), mierka 1:7 500, autor: Volodymyr Kocymjuk, posledná revízia 31.8. 2008, mapa nie je vodovzdorne upravená

Kategórie: M,W-10D, M,W-10, M,W-14, M,W-18, M,W 19-, M,W 45-, M,W 55-
Open – orientačne ľahká, vhodná pre študentov a začiatočníkov
Detská – pre najmenších obrázková trať na lúčke

Štartovné: detská obrázková trať - zdarma
OPEN, M/W -10D, -10, -14: 3,- €
ostatné kategórie: 4,- €

Spôsob razenia: SportIdent; zapožičanie čipu: 2 € , v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30 €

Prihlášky: do 5. 4. 2010 prostredníctvom online formuláru. Dohlášky po termíne a pri prezentácii s prirážkou 50% (netýka sa kat. OPEN) a podľa možností usporiadateľa

Opis terénu: les malokarpatského typu, dobre priebežný

Predpokladané časy víťazov: podľa Pravidiel SZOŠ

Vyhlásenie výsledkov: cca 14:00; v kat. Deti, MW -10D, -10, -14 a OPEN budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja, v ostatných kat. len víťazi

Občerstvenie: voda v cieli

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov : Stanislava Fajtová
Hlavný rozhodca : Veronika Žitňanová
Stavba tratí: Matúš Trnovec, Peter Mlynárik

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Stanislava Fajtová
  riaditeľ pretekov
Veronika Žitňanová
   hlavný rozhodca