Pokyny

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Malý Vazkárik

3. kolo oblastného rebríčka 2010 Západ v OB

Dátum konania: 10. apríl 2010 (sobota)

Tech. zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné, rankingové preteky kategórie C jednotlivcov v orientačnom behu na skrátených tratiach s určeným poradím KS

Centrum: Kamzík – Cvičná lúka, hore pri lanovom centre na zhromaždisku bude k dispozícii stan na prezlečenie

Kategórie: M,W-10D, M,W-10, M,W-14, M,W-18, M,W 19-, M,W 45-, M,W 55-
Open – orientačne ľahká, vhodná pre študentov a začiatočníkov
Detská – pre najmenších obrázková trať na lúčke

Prihlášky: na mail prihlaska@vba.sk. Dohlášky pri prezentácii s prirážkou 50% (netýka sa kat. OPEN) a podľa možností usporiadateľa

Prezentácia: 11:00 – 12:30 v centre pretekov

Štart: 00 = 13,00 systém voľného výberu štartového času. Na štarte sa pretekári budú radiť do koridorov, ktoré budú označené podľa kategórií. Pretekár si vyberie približný štartový čas, v ktorom sa dostaví na štart, odštartovaný bude podľa poradia v koridore. Minimálny štartovný interval medzi dvoma pretekármi v jednom koridore sú 2 minúty. Štartovné koridory budú otvorené od 13,00 do 14,00.

Pre detskú trať je štart od 12,30, štart bude v blízkosti centra pretekov.

Štartovné: detská obrázková trať - zdarma
OPEN, M/W -10D, -10, -14: 3,- €
ostatné kategórie: 4,- €
Štartovné sa uhrádza pri prezentácii.

Opis terénu: les malokarpatského typu, dobre priebežný

Mapa: Somárska lúka, mierka 1:7 500, formát A4, autor: Volodymyr Kocymjuk, posledná revízia marec 2010, mapa nie je vodovzdorne upravená

Opisy KS: budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov a zároveň aj slovný popis všetkých kontrolných stanovíšť

Dĺžky tratí:

M, W -10, -10 D 1,5 km 60m 6KS
OPEN, M,W -14, M,W 55- 2,5 km 85m 9KS
M, -18, M 45-, W 19- 4,0 km 140m 15KS
W -18, W 45- 3,1 km 110m 12KS
M 19- 4,9 km 170m 17KS


Vzdialenosti:
parkovisko - centrum 100-200 m
centrum - cieľ 20 m
centrum - štart (modro-biele fáborky) 250 m

Spôsob razenia: elektronický (Sport Ident), zapožičanie čipu pre pretekára je € 2 za kus, v prípade straty čipu je pokuta € 30
  Prosíme pretekárov, aby si pred štartom skontrolovali svoje čislo čipu, s tým čo je uvedené v prihláške a v zozname prihlásených.
  Deti na detskej obrázkovej trati čip nepotrebujú.

Občerstvenie: voda so sirupom v cieli, v okolí k dispozícii viacero bufetov

Vyhlásenie výsledkov: cca o 16:00; v kat. Deti, MW -10D, -10, -14 a OPEN budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja, v ostatných kat. len víťazi
  Detská trať – cenu obdrží každé dieťa po dobehnutí v cieli

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov : Stanislava Fajtová
Hlavný rozhodca : Veronika Žitňanová
Stavba tratí: Matúš Trnovec, Peter Mlynárik; detská trať: Barbora Šmelíková

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Stanislava Fajtová
  riaditeľ pretekov
Veronika Žitňanová
   hlavný rozhodca